Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

( Cập nhật lúc: 28/03/2022  )

Căn cứ Công văn số 1322/UBND-NCPC ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế  Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2021; Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 28/02/2022 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị với những nội dung như sau:

Tải về tại đây: KH 33 KHAC PHUC HAN CHE TON TAI CCHC 2021.pdf

Admin