Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2022, sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá 20 TTHC

( Cập nhật lúc: 15/11/2022  )

Nhằm kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các TTHC không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân; lựa chọn, rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC để đề xuất phương án đơn giản hóa cho phù hợp.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức rà soát, đánh giá 20 TTHC, trong đó đề nghị thông qua phương án đơn giản hóa 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Ngoài ra, Sở tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố 11 TTHC mới ban hành, 12 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, 04 TTHC bị bãi bỏ; phê duyệt 123 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở; tiếp nhận, giải quyết giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tỷ lệ đạt 100%, cụ thể tiếp nhận 259 hồ sơ, đã giải quyết 244 hồ sơ, trong đó trước hạn 211 hồ sơ, đúng hạn 33 hồ sơ, giải quyết quá hạn 0 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 15 hồ sơ./.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC, năm 2023 Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC; chỉ đạo sâu sát công tác kiểm soát TTHC trên cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của tổ kiểm soát TTHC của sở và các chi cục trực thuộc; công khai các TTHC, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua bộ phận “một cửa” đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận, quản lý Nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức trên cơ sở đó để sắp xếp, bố trí công tác cho phù hợp với yêu cầu về trình độ và năng lực.../.

Hồng Chiêm