Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

( Cập nhật lúc: 29/03/2022  )

Thời gian quan, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Trong những nhiệm vụ của CCHC thì cải cách TTHC là cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trong năm 2022 đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 15/02/2022 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 23/02/2022 về rà soát, đơn giản hóa TTHC; Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 28/02/2022 về truyền thông về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Cụ thể trong quý I, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức rà soát, đánh giá 20 TTHC; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 05 quyết định, gồm Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản; Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 về công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp; Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản. Hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT được niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và trên trang thông tin điện tử Sở.

Tiếp nhận 59 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ 40 hồ sơ (trực tuyến 26 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 14 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua 19 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 48 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 40 hồ sơ, đúng hạn 8 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết 11 hồ sơ, trong đó trong hạn 11 hồ sơ; quá hạn 0 hồ sơ.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa của tỉnh đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Trong quý, Sở thực hiện tiếp nhận và giải quyết 59 hồ sơ TTHC thực hiện qua phần mềm một cửa điện tử (trong đó bao gồm 19 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang và 40 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ); hiện đã giải quyết trước hạn 40 hồ sơ và đúng hạn là 08 hồ sơ; đang thực hiện giải quyết trong hạn 11 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Sở quan tâm thực hiện thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kết quả trong quý I, đơn vị có phát sinh 26 hồ sơ mức độ 4.

Để công tác CCHC, giải quyết TTHC đạt kết quả cao hơn, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; tổ chức rà soát, thống kê trình công bố các TTHC được Bộ chuyên ngành công bố thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT. Niêm yết công khai và nhập dữ liệu TTHC trên trang thông tin điện tử Sở các TTHC được cấp có thẩm quyền công bố mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, được thay thế. Tăng cường tuyên truyền cho người dân, tổ chức về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để biết và thực hiện giao dịch; khuyến khích người dân, tổ chức khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Hồng Chiêm