Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

( Cập nhật lúc: 13/07/2022  )

Chiều ngày 12/7, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Kim Oanh, Phó giám đốc sở chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, công chức tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC các đơn vị trực thuộc.

 Đ/c Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã bám sát, cụ thể hoá các yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện CCHC, về cơ bản đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực: Ban hành đầy đủ các kế hoạch phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành lĩnh vực CCHC trong toàn ngành; tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL, tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết; thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa  06 TTHC; thực hiện rà soát, số hóa 123 kết quả giải quyết TTHC, tiếp nhận và giải quyết 166 hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa theo đúng quy định, trong 6 tháng không nhận được đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến TTHC; chỉ đạo xây dựng Đề án kiện toàn 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, 02 đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục; thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức theo vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực công tác đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai kế hoạch tiếp nhận 09 chỉ tiêu vào làm viên chức, đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022 đảm bảo sử dụng hết số biên chế được giao; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 35 công chức, viên chức theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra công tác CCHC trực tiếp tại 03 đơn vị và kiểm tra qua báo cáo 04 đơn vị, qua kiểm tra đã kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế; công tác chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử được quan tâm, đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đao chuyển đổi số và ban hành quy chế hoạt động; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, chữ ký số chuyên dùng được triển khai, sử dụng thường xuyên, đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Kim Oanh ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác CCHC của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo CCHC của Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; cần xác định tầm quan trọng của công tác CCHC để chỉ đạo động bộ, quyết liệt, tạo ra bước đột phá trong CCHC; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường và đổi mới các hình thức tuyên truyền về CCHC; thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL; thường xuyên cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung các TTHC thuộc lĩnh vực ngành; triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất, triển khai, thực hiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành; tiếp tục rà soát các nội dung chỉ số CCHC không đạt điểm và chưa đạt điểm tối đa trong năm 2021 thuộc trách nhiệm của từng phòng, đơn vị để có giải pháp cụ thể khắc phục trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các kế hoạch CCHC, nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nông Nguyệt