Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

( Cập nhật lúc: 15/11/2022  )

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cụ thể như sau:

Chi tiết tại đây: TB SO 76 SNN.pdf

Admin