Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải Quyết định số 676/QĐ-UBND phê duyệt đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 26/04/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 676/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

- Quyết định phê duyệt Đề án: QD 676 UBND TINH BK PHE DUYET DE AN CHUYEN DOI SO GIAI DOAN.pdf

- Nội dung đề án: NOI DUNG DE AN THEO QD 676.pdf

Admin