Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 12/05/2020  )

Để đảm bảo tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, tạo môi trường công khai, minh bạch cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KH TUYEN TRUYEN NĐ 47.pdf

Admin