Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động Phong trào thi đua "Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025"

( Cập nhật lúc: 20/10/2022  )

Nhằm tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT góp phần hoàn thành các mục tiêu cụ thể của ngành tại Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số số 73/KH-SNN ngày 20/10/2022 Phát động Phong trào thi đua "Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025", cụ thể như sau:

Tải về tại đây:  KH 73.KH.SNN.pdf

Admin