Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng NTM xây dựng phần mềm nội bộ tích hợp chấm điểm và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/12/2022  )

Thực hiện Quyết định số Quyết định số 2375/QĐ-UBND, ngày 7/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm nội bộ tích hợp chấm điểm và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện việc xây dựng phần mềm nội bộ tích hợp chấm điểm và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn được triển khai nhằm tối ưu hoá quá trình đăng ký tham gia chương trình đến đánh giá, phân hạng sản phẩm, đồng thời phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, kiểm soát chất lượng sản phẩm mang thương hiệu OCOP.

Đồng thời, giải pháp này cũng hướng tới mục tiêu quản lý sản phẩm OCOP trên một hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, bảo mật thông tin, giúp chủ thể tiến hành việc nộp hồ sơ, yêu cầu minh chứng một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian; tạo điều kiện cho các chủ thể theo dõi các hướng dẫn online, gửi câu hỏi thắc mắc trực tiếp nhanh chóng để được hỗ trợ kịp thời, góp phần hoàn thành mục tiêu Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025./.

Mã Đình Cương