Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị chuyên đề

( Cập nhật lúc: 30/07/2021  )

Chiều 29/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021.

Kết quả giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Chi cục giảm từ 33 phòng xuống còn 21 phòng; phòng chuyên môn và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp giảm từ 05 phòng xuống còn 03 phòng; xây dựng đề án hợp nhất trạm Chăn nuôi và thú y, trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông các huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố, giảm 08 trạm chăn nuôi và thú y, trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y và 08 trạm Trồng trọt và BVTV trực thuộc Chi cục Trồng trọt và BVTV thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Về tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tinh giản 17 biên chế (trong đó 14 công chức, 02 viên chức và 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP); UBND tỉnh điều chỉnh, cắt giảm biên chế chưa tuyển dụng gồm 101 biên chế theo tỷ lệ 10%/năm và điều chuyển biên chế do thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời bàn giải pháp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 227-TB/TU ngày 05/5/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. Trong đó, xây dựng phương án hợp nhất Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Chi cục Trồng trọt và BVTV thành Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng; tổ chức lại các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; thực hiện điều chuyển biên chế các phòng, đơn vị trực thuộc để đảm bảo bố trí các phòng đủ 05 biên chế, các chi cục tối thiểu 12 biên chế công chức theo quy định; bố trí công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý sau xắp xếp theo lộ trình để đảm bảo hài hòa, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của đối tượng chịu tác động.... Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, 100% ý kiến đại biểu dự họp nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết chuyên đề về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nông Nguyệt