Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

( Cập nhật lúc: 08/11/2021  )

Sáng 5/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh với 174 điểm cầu tại các đơn vị, địa phương với hơn 8.400 cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở tham gia học tập. Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các đồng chí lãnh đạo Sở, Bí thư, Phí bí thư các chi bộ trực thuộc và đảng viên Văn phòng Sở.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung cơ bản của các văn bản: 

Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và khái quát nội dung cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW; 

Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; 

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung cơ bản các văn bản:

Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; 

Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022;

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng, thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW.

Hội nghị cũng đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh gồm:

Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; 

Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 22/10/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/102017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ;

Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 08-KL/TW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy;

Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;

Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; 

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh khẳng định, thông qua Hội nghị sẽ giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh được phổ biến, quán triệt có phạm vi rộng, tác động và liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành.

Để các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng, của Tỉnh ủy sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chỉ thị, kết luận, quy định đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Song song với công tác tuyên truyền, các cấp ủy khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị, địa phương mình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, tổ chức hội, đoàn thể các cấp theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân./.

Hồng Chiêm