Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

( Cập nhật lúc: 29/06/2021  )

Chiều ngày 28/6, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong toàn Đảng bộ ổn định về tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chỉ đạo kiện toàn cấp ủy 03 chi bộ trực thuộc, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Lãnh đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” năm 2021.

Chỉ đạo thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,07% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 896 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 1.627 tỷ đồng.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác xây dựng lực lượng tự vệ được quan tâm, cử 22 công chức, viên chức tham gia huấn luyện dân quân tự vệ; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” nêu cao vai trò giám sát phản biện của các tổ chức đoàn thể; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; định hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy giao các đồng chí ủy viên BCH phụ trách chi bộ, các lĩnh vực khẩn trương quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo từng mảng, lĩnh vực công tác đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng tham mưu; phân công các ủy viên BCH dự sinh hoạt các chi bộ để thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc duy trì sinh hoạt và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sâu sát, phấn đấu hoàn tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021./.

Nông Nguyệt