Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII)

( Cập nhật lúc: 27/05/2021  )

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy các cấp, thời gian qua Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện. 

Cụ thể Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Chương trình hành động số 355-CTr/ĐU ngày 05/7/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ; Kế hoạch số 285-KH/ĐU ngày 24/2/2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 309-KH/ĐU ngày 29/3/2017 làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Kế hoạch số 563-KH/ĐU ngày 07/8/2018 về việc tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở

Chỉ đạo, quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt 98%. Sau học tập đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch; xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo Chuyên đề hàng năm. Thông qua các hội nghị trực tuyến, hội nghị tuyên truyền của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 4 khóa XII, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ nêu các biểu hiện suy thoái trong 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, giúp đảng viên nhận thức đầy đủ, để tự soi, tự sửa mình, qua đó mỗi đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, nội bộ cơ quan, đơn vị.

Kết quả trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành xây dựng, ban hành Quy chế làm việc; chương trình công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ các ủy viên; hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Tổ chức duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra; Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, cụ thể hoá bằng các chương trình kế hoạch sát với nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy như chuyển giao Trạm Khuyến nông về trực thuộc UBND các huyện; sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm; sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và Trung tâm khuyến nông khuyến lâm; triển khai xây dựng bộ máy theo Đề án 03-ĐA/TU góp phần tinh giản đầu mối cấp phòng các đơn vị trực thuộc Sở. Kết quả các Chi cục giảm từ 33 phòng xuống còn 21 phòng (giảm 12 phòng); đối với các Trung tâm giảm từ 05 phòng xuống còn 03 phòng (giảm 02 phòng). Hiện nay Sở có 4 phòng chuyên môn, 06 Chi cục và  02 Trung tâm cơ bản công chức, viên chức đã bố trí đúng cơ cấu ngạch và chức danh nghề nghiệp được phê duyệt.

Công tác phát triển đảng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy định. Trong giai đoạn đã xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 35 đảng viên dự bị và xét đề nghị kết nạp Đảng cho 30 quần chúng ưu tú, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra; tiến hành kiểm tra 05 tổ chức đảng, 03 đảng viên là cấp ủy viên; tiến hành giám sát 02 tổ chức đảng, 17 đảng viên là cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ; UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng cấp dưới và 03 đảng viên; kiểm tra đồng cấp 01 cuộc về việc thu, chi, sử dụng đảng phí.

Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã đạt được những kết quả quan trọng; làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị. Nghị quyết giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hồng Chiêm