Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 07/07/2020  )

Nhằm ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm và chủ động ứng phó kịp thời đối với thảm họa dịch bệnh gây ra đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về năng suất, chất lượng nông sản, vật nuôi và thủy sản. Cụ thể hoá các nội dung công tác phòng thủ dân sự đã được xác định trong Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD BAN HANH KH UNG PHO DICH BENH CAY TRONG VAT NUOI THUY SAN.pdf

Admin