Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/08/2021  )

Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện và các địa phương có cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, mô hình về nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1449/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 (thay thế các Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018, Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn), nay Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải như sau: 

Tải về tại đây: 

QD 1449 NAM 2020 CUA UBND TINH BK.rar

QD 1540 NGAY 19.8.2021 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin