Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019

( Cập nhật lúc: 09/08/2019  )

Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4356/UBND-NCPC ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

Tải về tại đây: 

Admin

Tin bài mới:


Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/07/2019)

Thông báo về việc điều chỉnh một số tiêu chí Thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 04/07/2019)

Đăng tải Quyết định ban hành Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 26/06/2019)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 21/06/2019)

Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 19/06/2019)

xin ý kiến Dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết HĐND phê duyệt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.( 15/05/2019)

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8 năm 2019( 18/04/2019)

Đề nghị góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/04/2019)

Xin ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh( 22/01/2019)

Xin ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghi quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 05/01/2019)

Sign In