Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019

( Cập nhật lúc: 09/08/2019  )

Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4356/UBND-NCPC ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

Tải về tại đây: 

Admin
Sign In