Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý

( Cập nhật lúc: 09/11/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Thông báo số 70/TB-SNN ngày 04/11/2022 Về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý.

Theo đó, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2022. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2022.

Nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo lùi thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2022. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 70/TB-SNN ngày 04/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Tải vê tại đây: TB 74 SNN.pdf

Admin