Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức

( Cập nhật lúc: 09/09/2022  )

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm: Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện

3.1. Đối tượng tiếp nhận: Công chức hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh và ngoài tỉnh.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận

a) Tiêu chuẩn chung:

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản mang tính chiến lược của lĩnh vực được giao phụ trách; có năng lực công tác nổi trội tại cơ quan, đơn vị đã công tác (thành tích trong thực hiện nhiệm vụ) và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới (tư duy tổng hợp nhanh, chính xác; xây dựng các văn bản theo hình thức văn phong hành chính bảo đảm tính logic, hiệu quả và có khả năng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm, giai đoạn thuộc lĩnh vực phụ trách; ...).

- Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

 Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp và phù hợp khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh; giữ ngạch chuyên viên; có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung  năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 01/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận

4.1. Thành phần hồ sơ

- Đơn xin thuyên chuyển công tác.

- Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền nơi công chức đang công tác.

- Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu 2C-BNV/2008 có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan nơi công chức hiện đang công tác (trong thời hạn 6 tháng trở lại).

- Bản sao các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, quyết định nâng bậc lương gần nhất; phiếu đánh giá, phân loại công chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; Bằng tốt nghiệp trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

4.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

  Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến 16h00’ ngày 16 tháng 9 năm 2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 0209 3810 371).

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY:  TB 56 SNN.pdf

Admin