Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020-2025 tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/03/2020  )

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5809/UBND-KT ngày 16 tháng 10 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/ NĐ-CP của Chính phủ.

Để đảm bảo chất lượng văn bản trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: DU THAO KE HOACH PT NGANH NGHE.pdf

Admin