Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

( Cập nhật lúc: 02/01/2020  )

Thực hiện Văn bản số 5924/UBND-KTTCKT ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn “Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Để phục vụ việc hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Sở Tư pháp thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ban ngành và địa phương nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung dự thảo văn bản nêu trên; gửi nội dung góp ý về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 11/02/2020.  

Tải về tại đây: 

DE NGHI GOP Y DU THAO VAN BAN QPPL.pdf

DU THAO TO TRINH.doc

DU THAO NGHI QUYET BO CHI SO NUOC SACH.doc

Admin