Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 04 tháng 4 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP về công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại Quyết định đã công bố 61 TTHC cấp Trung ương, 26 TTHC cấp tỉnh, 4 TTHC cấp huyện.


Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt nước để tổ chức sản xuất kinh doanh (nuôi trồng thuỷ sản) liên hệ với đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi để thống nhất nội dung sử dụng khai thác mặt nước; thực hiện trình tự thủ tục cấp phép và khai thác sử dụng mặt nước theo quy định, cụ thể:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 2184/QĐ-SNN ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Ngày 9/4/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 652/SNN-TCCB gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: