Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017

( Cập nhật lúc: 01/03/2018  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung Công văn số 961/UBND-KT ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017.

Tải về tại đây: 961.UBND-KT.pdf

adminsnn
Sign In