Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết nối và chia sẻ trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 07/10/2019  )

Nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Thực hành tình huống sơ tán người, tài sản ra ngoài vùng trọng điểm thiên tai

tại thôn Phiêng Liềng, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

Ngày 07/10/2019, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 94/CV-VPPCTT về việc kết nối và chia sẻ trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn”.

Văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan đơn vị, người dân được biết và thực hiện việc kết nối, chia sẻ trang “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn” tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/thongtinphongchongthientaibackan/


Admin
Sign In