Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn về việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/08/2020  )

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
Căn cứ Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6 / 2017;
Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Căn cứ Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác; Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TTBKHĐT ngày 26/5/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn Luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý dự thảo của UBND các huyện, thành phố; Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn; Chi cục Phát triển nông thôn; Sở Tài chính. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn một số nội dung về thành lập, củng cố và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở như sau:

Tải về tại đây: HD THANH LAP TO CHUC THUY LOI CO SO.pdf

Admin