Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn về việc thực hiện đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc kạn

( Cập nhật lúc: 27/09/2021  )

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đăng tải Hướng dẫn số 2045/HDLS-SNN&PTNT-STC ngày 21/9/2021 của liên Sở Nông nghiệp và PTNT  - Sở Tài chính về việc thực hiện đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: HD 2045 SNN VA STC.pdf

Admin