Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/01/2020  )

Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải phương án quản lý SVGH trên một số cây trồng chính vụ xuân 2020 như sau:

Tải về tại đây: PA QLDH VU XUAN 2020.pdf

Admin
Sign In