Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chấp hành Đảng bộ đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2021

( Cập nhật lúc: 29/09/2021  )

Ngày 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị lần thứ 16 đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Đảng ủy, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng bộ; tổ chức 14 phiên họp thường xuyên, đột xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy, 09 phiên họp thường kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ theo quy chế làm việc; tổ chức 01 phiên họp chuyên đề và ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập chi bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV và Chi bộ Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và thành lập chi bộ Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng, kiện toàn cấp ủy các chi bộ kịp thời, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan chuyên môn và cấp ủy chi bộ; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ có 06 tập thể và 01 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2021; chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó hợp nhất 02 chi cục, tổ chức lại 02 chi cục và 01 trung tâm; chỉ đạo thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Diện tích trồng cây lương thực có hạt 37.198/36.908 ha đạt 101% KH; dự ước sản lượng lương thực có hạt năm 2021 đạt 179.504 tấn/178.085 tấn đạt 101% KH. Công tác phát triển chăn nuôi gặp khó khăn, tổng đàn đại gia súc 62.011/68.615 con đạt 90% KH, đàn gia cầm đạt112% KH, đàn lợn đạt 91% KH; công tác trồng rừng vượt kế hoạch đề ra, diện tích rừng đã trồng đạt 139% KH…

Tại Hội nghị các đại biểu nghe quán triệt tình hình dư luận xã hội trong quý 3/2021; Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU ngày 01/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 16/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 20/9/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2021 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó bí thư Đảng ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm: Công tác chỉ đạo sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu mang lại hiệu quả; các mô hình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, quy mô tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng được nhân rộng; công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ sản xuất có nhiều đổi mới; các hoạt động dịch vụ, phục vụ sản xuất được tăng cường; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm, góp phần đưa giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh) tăng 74 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tăng trưởng ước đạt 3,5%, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đồng chí yêu cầu các chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Đông; đôn đốc thực hiện giải ngân các dự án đầu tư XDCB, quan tâm đề xuất các chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn tới; tham mưu các cơ chế, chính sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ; tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn cán bộ; tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt nhiêm vụ năm 2021./.

Nông Nguyệt