Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

( Cập nhật lúc: 13/08/2019  )

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC), hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 Ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-SNN ngày 23/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 121/KH-SNN ngày 23/01/2019 về Kiểm tra công tác CCHC năm 2019; Kế hoạch số 135/KH-SNN ngày 23/01/2019 về việc tuyên truyền CCHC năm 2019.

Đối với công tác cải cách thể chế, năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT được giao xây dựng 07 văn bản QPPL gồm 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 04 Quyết định của UBND tỉnh, hiện đã được HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản, trong đó 02 Nghị quyết và 01 Quyết định, các văn bản còn lại các phòng, đơn vị thuộc Sở đang tiếp tục tham mưu xây dựng.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 03 TTHC mới, 02 TTHC thay thế, 02 TTHC sửa đổi bổ sung và bãi bỏ 02 TTHC. Những tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và giải quyết 721 TTHC cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, cơ chế một cửa: 129 TTHC; cơ chế một của liên thông: 08 TTHC; dịch vụ Bưu chính công ích: tiếp nhận và trả kết quả 110 thủ tục; tiếp nhận trực tiếp tại Trạm kiểm dịch động vận Chợ Mới: 584 thủ tục…

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, ban hành các kế hoạch, văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc về khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT; Ban hành các văn bản thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan như: Thực hiện điền phiếu đánh giá Chính quyền điện tử tỉnh; Quyết định quy chế hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử; Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, Sở đã bố trí 01 chuyên viên có trình độ Đại học về ngành CNTT chuyên trách về mạng CNTT của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở phân công cán bộ chuyên môn khác làm đầu mối, kiêm nhiệm phụ trách CNTT. Việc sử dụng chứng thư số được triển khai cấp cho các cá nhân là: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; chứng thư số cấp cho tổ chức được Văn thư Văn phòng Sở và Văn thư các đơn vị trực thuộc quản lý sử dụng, đảm bảo đúng quy định. Công chức, viên chức trong ngành được cấp tài khoản hòm thư điện tử công vụ thường xuyên sử dụng để trao đổi thông tin, tài liệu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong những tháng cuối năm 2019, để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến CCHC, tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC./.

Hồng Chiêm