Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

( Cập nhật lúc: 30/07/2019  )

Sáng 30/7, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

 Đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu sâu những nội dung, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết, Kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), đồng thời nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị, tầm quan trọng của từng Nghị quyết, Kết luận, quy định cho các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở, qua đó tạo sự quyết tâm cao và thống nhất thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Triệu Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh quán triệt các nội dung cốt lõi Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 Toàn cảnh hội nghị

 

Tiếp đó, đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, quán triệt các nội dung Kết luận số 22-KL/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Sau hội nghị, cấp ủy chi bộ, cơ quan, đoàn thể, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần học tập, tích cực nghiên cứu để hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận, các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Kạn và vận dụng vào lĩnh vực công tác./.

Hồng Chiêm
Sign In