Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Ba Bể: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ

( Cập nhật lúc: 03/12/2018  )

Năm 2018, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi nông hộ tại các xã Khang Ninh, Địa Linh, Cao Trĩ và xã Chu Hương, tổng kinh phí thực hiện là 225.000.000 đồng.

 

Cụ thể, hỗ trợ bò đực giống với số lượng 04 con, cho 04 hộ dân với tổng kinh phí 80 triệu đồng; hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi, như hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học (hầm Bioga) cho 15 hộ với tổng kinh phí 75.000.000 đồng và hỗ trợ làm đệm lót sinh học cho 14 hộ với tổng kinh phí 70.000.000 đồng.

Việc hỗ trợ cho các hộ dân về con giống, xử lý chất thải trong chăn nuôi góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện và bảo vệ môi trường sinh thái, đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ nhằm hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Bể./.

Hồng Thắng
Sign In