Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Nông nghiệp nỗ lực chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

( Cập nhật lúc: 07/06/2019  )

Những năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh chỉ đạo người dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tiến tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đến nay nông nghiệp của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, HÐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng giai đoạn 2016-2020; Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP). Ngành đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mô hình liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tuyên truyền cho người dân từng bước thay đổi nhận thức, tập quán canh tác từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

 Cam, quýt là mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Kạn

Đến hết năm 2018, tỉnh đã có 3 mặt hàng là cam quýt, thuốc lá, miến dong và hàng chục nghìn tấn thịt hơi các loại, hàng trăm nghìn m3 gỗ trở thành hàng hóa, diện tích cây trồng tăng dần qua các năm, cụ thể như: Cây dong riềng năm 2016 có 568ha đến năm 2018 tăng lên 1.040 ha; Cây cam, quýt có 3.156 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 2.100 ha, sản lượng bình quân đạt 15.143 tấn/năm, hiện ngành đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện thâm canh, cải tạo, trồng bổ sung nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; Diện tích cây thuốc lá được duy trì ổn định, bình quân 931ha/năm, sản lượng bình quân đạt 2.045 tấn/năm; Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định, toàn tỉnh hiện có 7 trang trại chăn nuôi và 773 gia trại chăn nuôi, sản lượng thịt hơi năm 2018 đạt 22.523 tấn/năm.

Ðối với lâm nghiệp, toàn tỉnh trồng mới thêm 20.307 ha rừng, trong đó có 11.312 ha gỗ lớn, tổng giá trị khai thác gỗ hằng năm đạt 700 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tới người dân, chú trọng nâng cao giá trị của rừng trồng gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường. Đặc biệt đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), sau một năm triển khai toàn tỉnh có 05 sản phẩm được xếp loại 4 sao, 32 sản phẩm xếp loại 3 sao, các sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng đẹp, chất lượng đạt các tiêu chuẩn quy định được thị trường đón nhận. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao đã góp phần quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh năm 2018 đạt 3,18%/năm.

 Các sản phầm OCOP có mặt tại các cửa hàng, trung tâm phân

phối nông sản trên địa bàn tỉnh

Quá trình thực hiện Nghị quyết và đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ngành nông nghiệp đã tham mưu cho tỉnh khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh đã thực hiện được 04 mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 4,39ha tại các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn. Trong đó, điển hình là Hợp tác xã Huyền Tụng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn với mô hình “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau” trồng rau ăn quả (dưa, cà chua) theo hệ thống thủy canh bán tuần hoàn trong nhà lưới cho thu nhập cao nhất đạt từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng/ha/vụ; trồng rau ăn lá trên giá thể hữu cơ trong nhà lưới đa năng đạt cao nhất 700 triệu đồng/ha/vụ; trồng rau ăn lá, rau ăn quả trên nền đất cho thu nhập 290 triệu đồng/ha/vụ; trồng rau trái vụ dưới vòm che thấp đạt từ 120 đến 270 triệu đồng/ha/vụ. Từ hiệu quả của mô hình, phường Huyền Tụng đã tuyên truyền và nhân rộng được diện tích 1,4 ha, trong đó gần 6.000m2 nhà lưới, nhà màng cho thu nhập trung bình 120 triệu đồng/1.000 m2/năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn những tồn tại, hạn chế như quy mô sản xuất manh mún, chưa tạo ra vùng sản xuất tập trung, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa ổn định. Mối liên kết giữa sản xuất và thị trường đã hình thành nhưng chưa chặt chẽ, nên thu nhập và hiệu quả kinh tế chưa cao. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao chưa nhiều; Vùng gỗ nguyên liệu tuy rộng lớn nhưng thiếu nhà máy chế biến sâu. Hoạt động của nhiều HTX hiệu quả chưa cao, người dân thiếu kỹ năng phân tích, nắm bắt thị trường, sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, vẫn còn tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất cho biết: Thời gian tới ngành tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch ngành nông nghiệp theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế từng lĩnh vực phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cường chuyển đổi đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; Xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh, thâm canh theo chuỗi, với phương châm “Mỗi làng, xã có một sản phẩm nông sản chủ lực”. Ðẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhất là công nghệ cao; nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Chú trọng xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh. Như vậy, việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Bắc Kạn mới khả thi và phát triển bền vững./.

Hồng Chiêm