Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành nông nghiệp và PTNT hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

( Cập nhật lúc: 27/09/2019  )

Kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế nói chung, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn số HTX, tổ hợp tác (THT) trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả chưa nhiều. Chính vì vậy, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng có vai trò quan trọng là công cụ hỗ trợ nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tạo điều kiện phát huy nội lực trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, những năm gần đây gắn chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, HTX, THT tại các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và nông dân, từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường.

Tham gia vào các HTX, THT sẽ giúp các hộ xã viên giảm chi phí và nâng cao chất lượng đầu ra, tiêu thụ sản phẩm ổn định với giá cao hơn, nâng cao thu nhập cho hộ xã viên, đồng thời thúc đẩy tính sáng tạo, tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hộ xã viên. Ngoài ra, còn là cầu nối giúp các xã viên tiếp cận với các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng và Nhà nước; giúp đỡ, tư vấn, hướng dẫn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Thông qua các hoạt động của mình trong thực hiện vai trò là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, đem lại lợi ích cho người dân, các HTX, THT đã và đang góp phần tích cực vào thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào HTX, THT vẫn còn khó khăn do tâm lý của người dân vẫn còn e ngại về khái niệm HTX kiểu mới, chưa hiểu rõ lợi ích và sự khác biệt của HTX thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và HTX kiểu cũ, chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể vẫn chưa được hướng dẫn thực hiện triệt để. Do tổ chức sản xuất nông nghiệp vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún, các hình thức hợp tác sản xuất đang trong giai đoạn chuyển mình, đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động nên số lượng các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững còn hạn chế; mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa lớn hay liên kết giữa nông dân và xã viên trong HTX vẫn khá lỏng lẻo, không gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên, từ đó chưa phát huy được hiệu quả hoạt động để thu hút người dân tự nguyện tham gia vào HTX.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực phối hợp với các ban, ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NÐ-CP và Nghị định số 107/2017/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 2261/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; trình HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Chi cục Phát triển nông thôn Bắc Kạn tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX nông nghiệp

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, thành lập mới 21 HTX nông nghiệp, đạt 131% kế hoạch, nâng tổng số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh lên 139 HTX, trong đó 49 HTX trồng trọt, 31 HTX chăn nuôi, 04 HTX lâm nghiệp, 02 HTX nước sạch nông thôn, 53 HTX nông nghiệp tổng hợp. Hiện toàn tỉnh có 122 THT, trong đó 101 THT có xác nhận của địa phương; 798 hộ tổ chức sản xuất theo quy mô trang trại, gia trại và có 12 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tăng 04 trang trại so với năm 2018. Ngoài ra, ngành đã tổ chức khảo sát, lựa chọn 07 HTX tham gia mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị phát triển các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả với 180 người tham gia.

Thực tiễn đã khẳng định vai trò của kinh tế tập thể đối với tập trung nguồn lực sản xuất hàng hoá, nâng sức cạnh tranh của nông sản làm ra, thời gian tới ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng HTX, THT; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, đào tạo nghề; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; vận động, thu hút các doanh nghiệp lớn tham gia liên kết cùng HTX tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhằm phát triển HTX kiểu mới với các phương thức, quy mô hoạt động gắn với trình độ phát triển của các ngành hàng nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Chiêm
Sign In