Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở

( Cập nhật lúc: 17/09/2019  )

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành.

Trong các ngày từ 10-12/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị, gồm Chi cục Thủy lợi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông.

 Đoàn kiểm tra tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Nội dung kiểm tra tình hình triển khai và kết quả hoạt động cơ chế một cửa, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức; Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy định về văn hoá công sở; Việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị; Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, trong giải quyết TTHC tại đơn vị và một số phần mềm ứng dụng khác; Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ, số liệu, xem xét tình hình thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị. Đoàn kiểm tra đánh giá, thời gian qua các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; triển khai kịp thời, đúng quy định các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác CCHC đến công chức, viên chức tại đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức được chú trọng, tổ chức bộ máy từng bước được nâng lên; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện, cụ thể: Chi cục Thủy lợi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quyết định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trình UBND tỉnh thông qua và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ XII.

 Chi cục Chăn nuôi và Thú y niêm yết công khai các thủ tục hành chính

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại các đơn vị vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Công chức tham mưu công tác CCHC còn kiêm nhiệm; Việc tuyên truyền thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế, do một số tổ chức, cá nhân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên; việc đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác CCHC của các đơn vị còn hạn chế…

Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt quan tâm những vấn đề thực hiện chưa hiệu quả mà Đoàn kiểm tra đã nêu rõ. Trong đó, ưu tiên bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt; tiếp tục nêu cao vai trò người đứng đầu đơn vị nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế không để xảy ra các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ; tăng cường, khuyến khích xây dựng và áp dụng các sáng kiến trong CCHC; hàng năm ban hành đầy đủ, kịp thời kế hoạch thực hiện CCHC theo quy định; công khai các TTHC, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua bộ phận “một cửa” đảm bảo kịp thời, đúng quy định; triển khai thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4./.

Hồng Chiêm
Sign In