Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT giúp đỡ xã Trần Phú xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 01/06/2022  )

Căn cứ Văn bản số 1461/MTTQ-BTT ngày 20/4/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2022. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao giúp đỡ xã Trần Phú, huyện Na Rì hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực giúp đỡ, hỗ trợ xã Trần Phú trong xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Xã Trần Phú cách trung tâm huyện Na Rì 21 km về phía Nam, trên cơ sở sáp nhập xã Hữu Thác và Hảo Nghĩa theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã có diện tích 47,01 km2, dân số 3.073 người, mật độ dân số đạt 65,3 người/km2, với 11 dân tộc gồm dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hmông, Thái, Khơ Me, Sán Dìu, Xinh Mun, Cao Lan, Cơ Ho sinh sống sen kẽ ở 21 thôn, lực lượng trong độ tuổi lao động là 2.286 người đạt 74,4%. Xã lấy phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi làm trọng tâm của phát triển kinh tế, những năm gần đây xã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa như chế biến dong riềng, gà, lợn thịt, khoai tây, bí xanh thơm, nhìn chung, đời sống của người dân tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân năm 2021 đạt 28,4 triệu đồng/người/năm.

Qua rà soát thực trạng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tính đến cuối năm 2021, xã Trần Phú đã đạt 10/19 tiêu chí, còn lại 09 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2- Giao thông; Tiêu chí số 5 - Trường học; Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 11- Hộ nghèo; 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và an ninh.

 Chị Bàn Thị Đào phát triển mô hình nuôi gà thả vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đang tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để góp phần giúp xã Trần Phú hoàn thành và củng cố 05 tiêu chí là Thủy lợi (tiêu chí số 3) Thu nhập (tiêu chí số 10), Hộ nghèo (tiêu chí số 11), Tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13), Môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17). Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ xã Trần Phú thực hiện các nội dung cụ thể như:

Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan giúp đỡ xã củng cố, kiện toàn lại tổ chức, hoạt động của các hợp tác xã và hướng dẫn thành lập các hợp tác xã nông, lâm nghiệp khi có nhu cầu. Lồng ghép các chương trình, dự án tập huấn về công tác quản trị và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã; giới thiệu cho hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, giúp đỡ xã duy trì, nâng cao Tiêu chí số 3 về Thủy lợi.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn xã tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, làm giàu từ rừng thông qua việc thực hiện các mô hình nông lâm kết hợp, trồng cây đa mục đích, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng để nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng phối hợp với địa phương mở lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân trong việc bố trí, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm đối với các loại cây trồng là thế mạnh của địa phương; hướng dẫn, giúp đỡ xã thực hiện chỉ tiêu 17.8 Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc tiêu chí số 17. Cung cấp nội dung tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm thủy sản; hướng dẫn xã trong việc triển khai ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo quy định

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, phát triển đa dạng các loại vật nuôi để nâng cao thu nhập.

Trung tâm Khuyến nông phối hợp với địa phương khảo sát, đánh giá nhu cầu lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp có khả năng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa từ đó xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn các hợp tác xã tham gia dự án liên kết gắn tiêu thụ sản phẩm theo danh mục dự án được phê duyệt. Hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với các cây trồng, vật nuôi đã và đang thực hiện tại địa phương.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với địa phương rà soát hiện trạng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, củng cố kiện toàn các tổ quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn.

Các tổ chức đoàn thể của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, huy động đóng góp nguồn lực để thực hiện các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp đỡ, hướng dẫn xã trong việc hoàn thiện thủ tục để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT./.

Hồng Chiêm