Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác

( Cập nhật lúc: 27/09/2021  )

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp phát triển kinh tế tập thể phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Sản phẩm tinh bột nghệ nếp đỏ cao cấp đạt Thương hiệu nông nghiệp vàng Việt Nam

 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể (KTTT); chủ động tư vấn, định hướng và hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách; hỗ trợ thành lập mới, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng các mô hình HTX kiểu mới liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; chủ động, linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm thành lập mới được 40 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 212; tiếp tục duy trì 150 tổ hợp tác và 08 trang trại chăn nuôi. Ngoài ra, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; tổ chức họp xét lựa chon danh mục, chỉ đạo, kiểm tra dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2021.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những tháng cuối năm 2021 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT đề ra trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai kịp thời, có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII về phát triển kinh tế đặc biệt là phát triển KTTT, HTX; các văn bản của Trung ương và các chính sách của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KTTT của tỉnh theo hướng hiệu quả, bền vững./.

Hồng Chiêm