Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/08/2022  )

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm (OCOP) của huyện Bạch Thông tại hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới năm 2021

Theo đó, quyết định đã hướng dẫn thực hiện 03 nội dung gồm: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập.

Trong đó, các hình thức liên kết được hỗ trợ, gồm: Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả đặc sản; hỗ trợ phát triển vùng sản xuất dược liệu; Hỗ trợ phát triển chế biến chè, miến dong; hỗ trợ sơ chế, chế biến dược liệu; Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm; Hỗ trợ phát triển chăn nuôi; Hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích; Chính sách Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; Hỗ trợ Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

Theo hướng dẫn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, lựa chọn các danh mục dự án liên kết, kế hoạch liên kết trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh mục dự án liên kết, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Chiêm