Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

( Cập nhật lúc: 15/12/2022  )

Nhằm tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2022-2023 trên địa bàn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương và tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Ngày 01/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 84/KH-SNN về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2022-2023.

 Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại Chợ trâu bò xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

Theo kế hoạch trong các ngày từ 07-13/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tập trung việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu giao về nội dung phát triển công tác chăn nuôi theo Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022; việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện, xã; việc ban hành các văn bản chỉ đạo của cấp huyện, cấp xã. Kết quả công tác phát triển chăn nuôi, phát triển mới trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết; phát triển trang trại chăn nuôi trâu, bò; phát triển trang trại chăn nuôi lợn; phát triển chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi; phát triển chăn nuôi hữu cơ. Kết quả thực hiện các Dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 do tỉnh, huyện phê duyệt và thực hiện. Công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2022-2023. Số lượng gia súc chết rét trong năm 2021, công tác phòng, chống dịch bệnh....

Trong quá trình kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra tình hình phát triển của đàn vật nuôi trong những ngày mưa, rét đậm, rét hại để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời đảm bảo sức khỏe vật nuôi phát triển ổn định không làm ảnh hưởng tới sự phát triển và chất lượng sản xuất nông nghiệp của địa phương./.

Hồng Chiêm