Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 11/05/2022  )

Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT nhằm tạo sự thay đổi từ nhận thức, hành động về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thuộc ngành và các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời định hướng, phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số thống nhất, hiệu quả.

Ngày 06/5/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-SNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

 Ứng dụng công nghệ phun, tưới nước tự động trên vùng nguyên liệu chè (Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc lĩnh vực của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc phạm vi, lĩnh vực chuyên ngành; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số trong toàn ngành; thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về chủ động tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của tỉnh Bắc Kạn.

Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia trong ngành. Thực hiện chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn bà con nông dân tiếp cận chuyển đổi số, giới thiệu, bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử. Đồng thời, triển khai ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, cải thiện chất lượng, mẫu mã, chuẩn hóa sản phẩm; thu hút sự tham gia của các thành phần trong chuỗi sản xuất từ người nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, HTX vào quá trình chuyển đổi số./.

Hồng Chiêm