Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

( Cập nhật lúc: 18/11/2019  )

Ngày 14/11/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 2114/KH-SNN về tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch yêu cầu: Phát động phong trào thi đua nhằm lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần củng cố, niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đối với Đảng; thể hiện sự tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Mô hình trồng cây ăn quả cam quýt của ông Lưu Chấn Thụ, xã Quang Thuận,

huyện Bạch Thông mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng

Các hoạt động thi đua, kỷ niệm được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng và có tác dụng giáo dục sâu sắc, làm chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2019 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

Phát động trong toàn ngành 02 đợt cao điểm thi đua, cụ thể:  

Đợt I: Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2020).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/3/2020.

Nội dung thi đua: Tập trung đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác quý I năm 2020 của đơn vị, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Từng phòng, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động, phát huy hết khả năng của mình, tự giác, tích cực, sáng tạo trong công tác nhằm đạt được hiệu quả cao nhất góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị và của tỉnh.

Đợt II: Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/10/2020.

Nội dung thi đua: Từng phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào chi tiêu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện; Từng cá nhân công chức, viên chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Kết thúc đợt thi đua, từng phòng, đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Đồng thời, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong toàn đơn vị để kịp thời khắc phục những hạn chế; chú trọng công tác xây dựng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ phát động như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”./.

(Hồng Chiêm tổng hợp)