Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 19/10/2021  )

Sáng 19-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiểu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và 03 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã có hoạt động liên kết chuỗi giá trị nông sản.

 Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 241 HTX nông nghiệp, 01 liên hiệp Hợp tác xã, hơn 300 tổ hợp tác, 08 trang trại (thời điểm báo cáo tổng kết 20 năm, ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 172 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 165 hợp tác xã so với năm 2001). Theo kết quả tự đánh giá năm 2020 toàn tỉnh có 35 HTX hoạt động tốt, khá chiếm 39% số HTX đủ điều kiện đánh giá, 40% HTX trung bình, còn lại 21% yếu kém; doanh thu bình quân đạt 650 triệu đồng/HTX.

Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các chính sách, đặc biệt giai đoạn từ năm 2013 đến nay, bao gồm tập huấn nâng cao năng lực, tập huấn về nghiệp vụ quản lý HTX, nghiệp vụ kế toán trong HTX, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát HTX; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, lập dự án, kết hoạch, hợp đồng liên kết...

Hỗ trợ nguồn nhân lực cho 43 HTX với tổng kinh phí đã thực hiện 3,8 tỷ đồng, trong đó có 22% HTX được hỗ trợ cán bộ quản lý; 63,4% HTX được hỗ trợ kế toán; 12,2% HTX được hỗ trợ cán bộ kỹ thuật và 2,4% HTX hỗ trợ cán bộ marketing.

Hỗ trợ hạ tầng cho 6 HTX tham gia 02 dự án, gồm: Dự án xây dựng xưởng sơ chế; chế biến; sân phơi; nhà kho cho HTX nông nghiệp và dự án xây dựng đường trục chính giao thông nông thôn nội đồng vùng cam quýt cho HTX nông nghiệp; chính sách hỗ trợ HTX ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật: hỗ trợ cho 26 HTX tham gia thực hiện mô hình HTX tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp; mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật; mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

+ Chính sách hỗ trợ HTX tham gia các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP, có trên 50 HTX là chủ trì các dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

+ Chính sách hỗ trợ các HTX tham gia các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh: Trên địa bàn tỉnh có 34 dự án liên kết (05 dự án cấp tỉnh, 29 dự án cấp huyện), trong đó có 03 doanh nghiệp, 31 HTX tham gia dự án liên kết.

+ Chính sách hỗ trợ kinh phí thẩm định, phân tích mẫu để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.... giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ cấp giấy chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 33 HTX với 44 sản phẩm, với kinh phí gần 300 triệu đồng.

Ngoài ra các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tham gia các chương trình, dự án khác như: chương trình CSSP, FFF…

Đến nay tỉnh Bắc Kạn có sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn gồm: 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; có 131 sản phẩm OCOP, trong đó 95 sản phẩm OCOP của 58 HTX nông nghiệp (03 sản phẩm 4 sao; 92 sản phẩm 3 sao; 01 sản phẩm của HTX Tài Hoan đạt OCOP 5 sao Quốc Gia)./.

Dương Thái Bình