Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 22/09/2022  )

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, vai trò, nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025; thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển sản phẩm tiềm năng từ cộng đồng tham gia Chương trình OCOP; huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội.

 Lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng OCOP của thành phố Bắc Kạn

Ngày 22/9/2022, Văn phòng Nông thôn mới ban hành Kế hoạch số 249/KH-VPĐP về truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Chương trình xây dựng NTM tập trung tuyên truyền về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021-2025, các chương trình chuyên đề hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, cụ thể như Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền nâng cao năng lực cho các cộng đồng dân cư, cán bộ cơ sở và người dân ở nông thôn nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn, tinh thần chủ động, sáng tạo, tự giác, tự lực, đoàn kết và hợp tác trong xây dựng nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại nền nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”. Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, hướng đến xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”.... phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cấp thôn, xã và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các hình ảnh về “Người nông dân chuyên nghiệp” gắn với các sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân”; “Người lãnh đạo cộng đồng” gắn với tổ chức đời sống cộng đồng, hướng đến “nâng cao năng lực cộng đồng”.

Chương trình OCOP sẽ tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025, chu trình OCOP, Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của tỉnh hỗ trợ chủ thể khi tham gia Chương trình OCOP (chính sách hỗ trợ tín dụng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, hệ thống nhận diện thương hiệu, hoạt động xúc tiến thương mại, chính sách thưởng cho tổ chức, cá nhân có sản phẩm được đánh giá xếp hạng đạt 3 sao trở lên...) để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất thấy được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn khi tham gia Chương trình OCOP; quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm OCOP hằng năm được cấp chứng nhận nhằm mục tiêu đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm OCOP; gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong tổ chức sản xuất, những cách làm hay, sáng tạo trong Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

Mã Đình Cương