Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022

( Cập nhật lúc: 31/03/2022  )

Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã giao tại các Kế hoạch thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035 (sau đây gọi là Đề án), góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2022 bình quân đạt trên 3,5%.

 Lãnh đạo UBND tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Bạch Thông tại hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đề án xã, phường một sản phẩm năm 2021

 

Ngày 29/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Tại kế hoạch đã đề ra các giải pháp thực hiện, gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền; công tác tổ chức sản xuất.

Trong công tác sản xuất giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung thực hiện các nội dung chỉ tiêu của Kế hoạch được giao, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022. Triển khai áp dụng các chính sách hỗ trợ trong sản xuất kịp thời. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả; theo dõi sát sao và dự báo yếu tố thị trường nông lâm sản để chỉ đạo sản xuất phù hợp; thường xuyên thăm nắm, làm việc với các đơn vị (xã, phường, doanh nghiệp, hộ nông dân,…) để nắm được tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, các khó khăn vướng mắc để đề xuất nội dung, giải pháp nhằm hoàn thành tốt mục tiêu của Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ giao tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ; báo cáo tình hình thực hiện nội dung giao 6 tháng, 01 năm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có) để thực hiện Đề án đạt kế hoạch.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp tại địa phương lồng ghép với nội dung giao tại kế hoạch này nhằm hỗ trợ thêm nguồn lực, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất cho các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình, từng bước hình thành các chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông sản của địa phương.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các HTX, liên hiệp HTX mở rộng quy mô; củng cố, nâng cao năng lực cho các thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn để tổ chức hoạt động, sản xuất có hiệu quả.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản cho địa phương, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến công góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho người dân./.

Hồng Chiêm