Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 21/12/2017  )

Tải toàn văn Văn bản số 1661/KL-SNN ngày 20/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục trồng trọt và BCTV tỉnh Bắc Kạn

Tải về tại đây: 

adminsnn
Sign In