Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020
Số văn bản:Số: 182/HD-UBND
Ngày ban hành:29/05/2017
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèm182.signed.pdf
Sign In