Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định về việc công bố dịch châu chấu tre lưng vàng hại rừng vầu, nứa và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
Số văn bản:Số: 1038/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/07/2017
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèm1038_signed.pdf
Sign In