Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Khóa X

( Cập nhật lúc: 24/09/2021  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6075/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh nêu tại Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 08/9/2021; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương vào dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Khóa X, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

CV XIN Y KIEN GOP Y DU THAO NGHI QUYET.pdf

TO TRINH SO 123 SNN.pdf

CV SO 1844 DINH CHINH TO TRINH 123.pdf

CV 6075 CUA UBND TINH BAC KAN.pdf

DU THAO NGHI QUYET.doc

 

Admin