Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025

( Cập nhật lúc: 09/10/2020  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành hệ thống quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, xin ý kiến các đơn vị, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: HO SO DU THAO XIN Y KIEN.zip

Admin