Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/01/2022  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn đăng tải nội dung dự thảo như sau:

- Tên văn bản đề nghị đăng tải: Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Nội dung tham gia ý kiến: Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của HĐND tỉnh có phù hợp với tình tình thực tế tại địa phương không? Nếu không thì cần điều chỉnh như thế nào?

- Thời gian đăng tải: 30 ngày, từ ngày 25/01/2022 đến 25/02/2022 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Gửi kèm theo các tài liệu:

(1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

(2) Báo cáo thuyết minh dự thảo Nghị quyết; kèm biểu tổng hợp kinh phí dự kiến hỗ trợ chính sách;

(3) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết;

Tải về tại đây: HO SO DU THAO NGHI QUYET HDND TINH.zip

Admin