Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND

( Cập nhật lúc: 21/05/2020  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

Tải về tại đây:

DU THAO TO TRINH.doc

DU THAO NGHI QUYET.doc

DT BC DANH GIA TAC DONG.doc

DT BC KET QUA.doc

Admin