Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và công tác CCHC

( Cập nhật lúc: 27/06/2024  )

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 17/6/2024 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 91/QĐ-SNN ngày 28/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động.

Trong các ngày từ 24-26/6/2024, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động do ông Nông Thế Diễn - Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 04 đơn vị trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Khuyến nông; các Chi cục Phát triển nông thôn; Thủy lợi; Chăn nuôi và Thú y, các đơn vị còn lại tự tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp.

 Đoàn kiểm tra tại Chi cục Phát triển nông thôn

Qua kiểm tra cho thấy công chức, viên chức, người lao động các đơn vị chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, nội quy, quy chế của cơ quan; 100% đơn vị ban hành quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, niêm yết công khai TTHC, quy trình ISO 9001-2015 tại đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện công tác CCHC, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch có liên quan về công tác CCHC, thường xuyên tự kiểm tra để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định, tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của đơn vị; rà soát, tham mưu cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng thuộc đơn vị; tiết kiệm tăng thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động; hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị; công tác quản lý văn bản tại đơn vị đảm bảo tính bí mật, an toàn theo quy định của Nhà nước; áp dụng và sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung được triển khai; sử dụng hộp thư điện tử công vụ trao đổi trong công việc, áp dụng chữ ký số trong việc phát hành văn bản, 100% văn bản đi, đến của các đơn vị được thực hiện trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật); thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Để việc thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, ông Nông Thế Diễn, Trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC, trong đó chú trọng thực hiện một số nội dung như quán triệt công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đạo đức công vụ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên rà soát ban hành, điều chỉnh quy chế sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ… nội dung cụ thể, phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, bổ sung căn cứ pháp lý và các quy định phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các báo cáo, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ngoài ra, khi phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm, không để xảy ra trường hợp trả kết quả trễ hạn cho cá nhân, tổ chức; tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kịp thời tham mưu sửa đổi thủ tục hành chính khi văn bản quy phạm pháp luật liên quan có thay đổi, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp./.

Admin